Op niveau van de leerling

We beogen een maximale leerwinst, ontplooiing en participatie. Ons doel is een zinvolle leeromgeving creëren. We richten onze leersteun zo in dat die maximaal gericht is op de zelfredzaamheid van elke leerling. We blijven daarbij steeds het welbevinden bewaken en kiezen doelen die toekomstgericht en zinvol zijn.

Op niveau van de klas en de leerkracht

We streven ernaar de leerkrachten handelingsbekwamer te maken. Concreet bedoelen we hiermee dat we ze sterker maken in het omgaan met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Leerondersteuners en leerkrachten leggen hun expertise samen en zoeken naar de ideale oplossingen om een inclusieve omgeving te bieden aan alle leerlingen.

Op niveau van het schoolteam

We willen bijdragen aan een inclusieve cultuur, visie en beleid. We gaan met elke school in gesprek om ook op dit niveau maatwerk te bieden.

Concreet hebben wij het volgende aanbod:

Inleefmoment ASS

De deelnemers kunnen op eigen tempo de verschillende inleefmomenten doorlopen. Hierbij focussen we op de verschillende aspecten die personen met ASS kunnen ervaren. We maken steeds de terugkoppeling naar de achterliggende theorie van het voorspellend brein. We reiken per inleefmoment ook concrete tips aan waarmee binnen de klaspraktijk aan de slag kan worden gegaan.

Inleefmoment DCD

Aan de hand van verschillende korte inleefmomenten kunnen deelnemers ervaren hoe het aanvoelt om als leerling met DCD de lessen te volgen. Elk inleefmoment wordt ondersteund door een korte theoretische uitleg en door een aantal praktische tips.

Inleefmoment STOS

Aan de hand van een aantal opdrachten ervaar je zelf hoe het is als persoon met een taalstoornis. Het parcours wordt zelfstandig doorlopen in duo’s en nadien wordt er samen gereflecteerd hoe de deelnemers dit ervaren hebben. Er wordt tenslotte ook een theoretisch kader en praktische tips aangereikt.

Inleefmoment ADHD

Een interactief inleefmoment in groep waarbij mensen zonder ADHD kunnen ervaren hoe het is om ADHD te hebben en welke moeilijkheden en gevolgen dit teweeg brengt.

Combinatie korte inleefmomenten

In een lokaal op school worden een aantal korte inleefmomenten rond een thema aangeboden. Bij elk inleefmoment is een theoretische terugkoppeling voorzien. Leerlingen en leerkrachten en andere leden van het schoolteam kunnen tijdens de pauzes binnenlopen om de inleefmomenten zelfstandig uit te proberen. Er is meestal een ondersteuner aanwezig om bijkomende uitleg te geven. De duur van een bezoek aan het inleeflokaal kan variëren tussen 10 minuutjes en een half uur. Het thema kan elke week of elke maand gewisseld worden.

Inleefmoment UDL

Hoe creëer je meer optimale leerkansen voor alle leerlingen? We tonen jullie de kracht van een sterk lesontwerp waardoor mogelijke barrières in het leerproces vooraf weggewerkt worden. Aan de hand van een inleefmoment UDL maken we jullie schoolteam hier sterker in. De theorie wordt rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse klaspraktijk. Het inleefmoment is momenteel gericht op het niveau basisonderwijs.

Positiviteitsweek

De ondersteuners op een school organiseren tijdens  een bepaalde week kleine activiteiten waarbij leerkrachten en leerlingen elkaar complimentjes, blijken van waardering geven op verschillende manieren.

Schrijfboxen

Boxen met aangepaste schrijfmaterialen die kunnen uitgeleend worden door de scholen of die gebruikt worden door leerondersteuners om samen met een leerling op zoek te gaan naar o.a. de juiste pen, pengreep,… Bij de box zitten ook fiches om het gebruik van de materialen toe te lichten.

Speelplaatswerking

Ondersteuners bekijken samen met de school de organisatie/ het verloop van de speelplaats en werken vanuit de noden van de leerlingen in samenspraak een project daarrond uit.